В съвременните пазарни условия, успешен бизнес и стабилно развитие са възможни само чрез предлагане на услуги, съобразени с опазването на околната среда и съответстващи на очакванията на клиента и приложимите нормативните документи, затова нашата основната цел е

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОСТОЯННО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИЗИСКВАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПОЛУЧАВАНИТЕ УСЛУГИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Салина

Ръководството на „Салина 7” ЕООД изразява своята подкрепа и лична ангажираност към системата за управление на качеството и околна среда, като интегрирана част от бизнес процесите на фирмата.

Ръководството на „Салина 7“, поема пълната отговорност за предприемане на действия за подобряване и постигане на ефикасност на системата за управление на качеството и околната среда, чрез:

 • Въвеждане на политика и определяне на цели съвместими със
  стратегическата насоченост и с контекста на организацията, с които да се
  постигнат очакваните резултати;
 • Насърчаване използването на процесният подход и мислене, основано на риск;
 • Осигуряване на ресурси, необходими за функционирането на ИСУ;
 • Подпомага, приобщава и насочва персонала да допринася за ефикасността на системата за управление на качеството и опазване на околната среда;
 • Насърчава постоянното подобряване;
 • Информира за важността на ефикасното управление на качеството и за съответствие с изискванията на системата;
 • Подкрепя и мотивира служителите си да дават предложения и да доказват лидерството си в своите сфери на отговорност;
 • Осигурява информация за важността на ефективното управление по околна среда и спазването изискванията на системата за управление на околната среда и управление на качеството;
 • Осигурява изпълнение на изискванията на клиентите и предприемане на действия за повишаване на тяхната удовлетвореност;
 • Предприема действия за управление на рисковете и възможностите за подобряване и изпълнение на приложимите нормативни изисквания, които имат влияние върху съответствието на продуктите и услугите и опазване на околната среда.

За постигане на поставените ангажименти, ръководството на фирмата, приема следната политика:

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА „САЛИНА 7“ ЕООД:

 • Осъзнато високо качество за пълно удовлетворяване изискванията на пазара, клиентите и всички заинтересовани страни с качествена, екологична и безопасна продукция и услуга.
 • Запазване на съществуващите и предлагане на нашите продукти и услуги на нови позиции на пазара.
 • Пълно съответствие с всички приложими стандарти, нормативни и други приложими изисквания свързани с извършваната от фирмата дейност.
 • Внедряване и поддържане на ефективни методи за управление, чрез които да продължим процеса по непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството и системата за управление опазването на околната среда за постигане на определените цели и повишаване резултатността спрямо околната среда.
 • Да работим с професионален и мотивиран персонал.
 • Да предприемаме ефективни превантивни действия за предотвратяване на замърсявания, разливи и други действия свързани с опазване на околната среда.

За реализиране на политиката по качество и околна среда, ръководството определя следните основни цели:

 1. Провеждане на активна маркетингова дейност.
 2. Осигуряване на необходимите ресурси за повишаване качеството на предлаганите услуги.
 3. Осигуряване на необходимата компетентност на персонала.
 4. Осигуряване на ефикасно управление на дружеството.
 5. Осъществяване на ефикасни и коректни отношения с доставчици и клиенти.
 6. Непрекъснат мониторинг и контрол на аспектите на околната среда с цел подобряване на опазването на околната среда чрез ефективно управление на генерираните от дейността замърсители.
 7. Поддържане на съответствие като минимум с изискванията на нормативните актове по отношение на опазване на околната среда относно дейностите, процесите, технологиите, крайния продукт и съпътстващите услуги и свързаните с тях идентифицирани аспекти.
 8. Контролирано потребление на използваните материали и енергетични ресурси
 9. Системен стремеж към основна цел за нулеви вредни емисии в околната среда чрез приемане и изпълнение на конкретни цели и програми за предотвратяване на замърсяванията на околната среда.
 10. Активно сътрудничество с организациите за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите за опазване на околната среда.

Провеждането на политиката по качество и околна среда, постигането на целите и изпълнението на изискванията на документите на ИСУ са задължение и отговорност на всички работещи в дружеството, независимо от длъжността, която заемат.

Ръководството на „САЛИНА 7” ЕООД, всяка година оценява ефикасността на системата и определя конкретни цели с измерими критерии и задачи за тяхното постигане.

Ръководството е убедено, че персоналът на „САЛИНА 7” ЕООД ясно осъзнава ролята на качеството на предлаганите услуги, и тяхното влияние върху околната среда за постигане на устойчив успех на дружеството и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за поддържане и непрекъснато подобряване на нтегрираната система за управление на качество и опазване на околната среда.

Като управител на „САЛИНА 7” ЕООД ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност в осъществяването на обявените политика и цели.

Управител,
Виолета Димитрова – 10.10.2016 г .