Close

Закона за защита на личните данни

„Салина 7“ ЕООД уведомява своите клиенти и доставчици в качеството си на Администратор на лични данни относно чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Информация по чл. 13 от ЗЗЛД